องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Thursday, 16 November 2023 08:18
Written by Super User

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาภูเขาห้วยตาแวน บ้านศรีนาป่าน หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาภูเขาห้วยหลวง บ้านศรีนาป่าน หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านจ่าสอบ บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,4,7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567