องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 07:43
Written by Super User

                             

- ข้อบัญญัติ อบต.เรือง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566   

- ข้อบัญญัติ อบต.เรือง เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลเรือง พ.ศ. 2566 

- ข้อบัญญัติ อบต.เรือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 

- ข้อบัญญัติ อบต.เรือง เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 

- ข้อบังคับตำบล ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 

- ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2544