องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 08:37
Written by Super User

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

นายอนุวัฒน์  หลวงไชย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

 

นางพิชญา  เรืองอินตา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

 

 นายวุฒิ  น้องการ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

    084 - 482 - 5902 

 

นายบุญยง  พ่อน้อย

สอบต.เรือง หมู่ที่ 1

 

นางพิชญา  เรืองอินตา

สอบต.เรือง หมู่ที่ 2

นายสาคร  กุลมะโน

สอบต.เรือง หมู่ที่ 3

นายกฤษฎา  ถาวรรณา

สอบต.เรือง หมู่ที่ 4

นายสมนึก  กาศร

สอบต.เรือง  หมู่ที่ 5

 นางนงนุช  อิ่นแก้ว

สอบต.เรือง  หมู่ที่ 6

นายจำลอง  อุ่นจารย์

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายอนุวัตร  หลวงไชย

ส.อบต. หมู่ที่ 8