องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Tuesday, 02 January 2024 01:27
Written by Super User

(1) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมความสะดวกและปลอดภัยทางถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมอญ (e-bidding) 

(3) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,4,7 (e-bidding) 

(4) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรับบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเรือง หมู่ที่  3 (e-bidding)

(5) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 (e-bidding)   

 

Category: