องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 24 April 2024 08:48
Written by Super User

(1) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.พ.ศ.2566 

(2) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท.พ.ศ.256