องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Friday, 09 February 2024 04:24
Written by Super User

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O6 Q&A

ข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ข้อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อ O13 E-Service

ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้อ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Category: