องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Tuesday, 14 November 2023 08:49
Written by Super User

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O8  Q & A

ข้อ O9 SOCIAL  NETWORK

ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 E – SERVICE

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Category: