องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 08:39
Written by Super User

กองคลัง

นางพรพิมล  ปัญญาดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

065-0914563

นางสุนารัตน์   พิมพ์แก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอารีย์  เศาวะบุตร

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

นางสาวจารุวรรณ  ใจฟู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางพัชรินทร์ ไชยชนะ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวจุฑามณี  อินตาไล

จ้างเหมาบริการ