องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 24 April 2024 06:59
Written by Super User

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธีรวุฒิ  จันหล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

โทร : 095-9296538

นายบุญแถม   สายยนต์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

โทร : 089-9502220

ายสุรเชษฐ์   ธนกานนท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

โทร : 085-7103685

นางสาวฐิติพร   เรืองรุ่ง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

โทร : 080-1236125

 

นายวุฒิ  น้องการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

   โทร : 084-4825902

นางชมพิชา  จิตตวงศ์พันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 084-8109348

นางพรพิมล  ปัญญาดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 065-0914563

นางสาวธารทิพย์  ท้าวคำพุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร : 081-3109081

นายอิ๊ด  ปัญญา

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 081-9503893

นางสาวณภาภัช   กุลอ่อน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทร : 080-7941048

Category: