องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 06:58
Written by Super User

ประวัติความเป็นมาของตำบลเรือง

           องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ และประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอน พิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน