องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 08:42
Written by Super User

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธารทิพย์  ท้าวคำพุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-3109081

นางปาริชาติ จันทร์สุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางละอองดาว   ทิงซิต

ครูคศ.2

นางสายรวม   สมฤทธิ์

ครูคศ.2

นางละมัย   วิสมกา

ครูคศ.1

นางเตือนใจ  หาญฤทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

 นางขวัญใจ  ใจมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

 นางคนึงนิตย์   สายกู่แก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

 นางปราณี   แดนแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัถยาพร พานปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเฟื่องลดา  แก่นกาญจนโกฎิ

จ้างเหมาบริการ