องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 08:40
Written by Super User

กองช่าง

นายอิ๊ด   ปัญญา

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางกาญจนา  กาวินันท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายวรายุทธ   เชื้อหมอ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเอกกวี   กาวินันท์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายจักรกฤษณ์  คำปา
เหมาบริการ

นายจำเริญ   สายยาโน

จ้างเหมาบริการ

นายมาต  ทางดี

จ้างเหมาบริการ

นายประทวน  คำพิยะ

จ้างเหมาบริการ