องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 08:39
Written by Super User

สำนักปลัด

นางชมพิชา  จิตตวงศ์พันธ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

084-8109348

นางวัชราภรณ์   เชียงโค้ง

นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ

นางกมลทิพย์   ปิงยศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายรชนิศ  วงค์หาร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายอุดมศักดิ์   ขุนทะ

นักป้องกัน ฯ ชำนาญการ

 นางสาวกัญญาภัทร  ตาละ

นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ 

นางสาวนภสร   คำพิยะ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางเกษร   กันทะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิวิมล  ตาคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพรชัย  ศรีอาระยันพงษ์

พนักงานขับรถยนต์

 นายสมพงษ์    ใจมงคล

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 นายนัฐกิจ  ศรีทิพย์

จ้างเหมาบริการ

 นายกิติ  ตาคำ

จ้างเหมาบริการ

 นายยัด  ตามใจ

จ้างเหมาบริการ

 นายบรรเจิด  ใจปิง

จ้างเหมาบริการ

  

    

นายวินัย   ขันไชย

จ้างเหมาบริการ

 นางกานต์ลิดา   จีนนา

จ้างเหมาบริการ

 นางสาวอรวรรณ  ขันโน

จ้างเหมาบริการ