องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

         นายธีรวุฒิ  จันหล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

      โทร : 081-8834396

         นายวุฒิ  น้องการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

      โทร : 084-4825902

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


  


 

 

Written by Super User
Published: Friday, 09 February 2024 04:24

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O6 Q&A

ข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ข้อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อ O13 E-Service

ข้อ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้อ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ข้อ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ข้อ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Written by Super User
Published: Tuesday, 14 November 2023 08:49

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O8  Q & A

ข้อ O9 SOCIAL  NETWORK

ข้อ O10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O17 E – SERVICE

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ O22 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Login Form