องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

         นายธีรวุฒิ  จันหล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

      โทร : 081-8834396

         นายวุฒิ  น้องการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

      โทร : 084-4825902

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   

 

Written by Super User
Published: Wednesday, 08 November 2023 08:43

นางสาวณภาภัช  กุลอ่อน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

080-7941048

Written by Super User
Published: Wednesday, 08 November 2023 08:42

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธารทิพย์  ท้าวคำพุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-3109081

นางปาริชาติ จันทร์สุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางละอองดาว   ทิงซิต

ครูคศ.2

นางสายรวม   สมฤทธิ์

ครูคศ.2

นางละมัย   วิสมกา

ครูคศ.1

นางเตือนใจ  หาญฤทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

 นางขวัญใจ  ใจมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

 นางคนึงนิตย์   สายกู่แก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

 นางปราณี   แดนแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัถยาพร พานปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเฟื่องลดา  แก่นกาญจนโกฎิ

จ้างเหมาบริการ

Written by Super User
Published: Wednesday, 08 November 2023 08:39

กองคลัง

นางพรพิมล  ปัญญาดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

065-0914563

นางสุนารัตน์   พิมพ์แก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอารีย์  เศาวะบุตร

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

นางสาวจารุวรรณ  ใจฟู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางพัชรินทร์ ไชยชนะ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวจุฑามณี  อินตาไล

จ้างเหมาบริการ

 

Written by Super User
Published: Wednesday, 08 November 2023 08:40

กองช่าง

นายอิ๊ด   ปัญญา

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางกาญจนา  กาวินันท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายวรายุทธ   เชื้อหมอ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเอกกวี   กาวินันท์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายจักรกฤษณ์  คำปา
เหมาบริการ

นายจำเริญ   สายยาโน

จ้างเหมาบริการ

นายมาต  ทางดี

จ้างเหมาบริการ

นายประทวน  คำพิยะ

จ้างเหมาบริการ

Written by Super User
Published: Wednesday, 08 November 2023 08:39

สำนักปลัด

นางชมพิชา  จิตตวงศ์พันธ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

084-8109348

นางวัชราภรณ์   เชียงโค้ง

นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ

นางกมลทิพย์   ปิงยศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายรชนิศ  วงค์หาร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายอุดมศักดิ์   ขุนทะ

นักป้องกัน ฯ ชำนาญการ

 นางสาวกัญญาภัทร  ตาละ

นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ 

นางสาวนภสร   คำพิยะ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางเกษร   กันทะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิวิมล  ตาคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพรชัย  ศรีอาระยันพงษ์

พนักงานขับรถยนต์

 นายสมพงษ์    ใจมงคล

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 นายนัฐกิจ  ศรีทิพย์

จ้างเหมาบริการ

 นายกิติ  ตาคำ

จ้างเหมาบริการ

 นายยัด  ตามใจ

จ้างเหมาบริการ

 นายบรรเจิด  ใจปิง

จ้างเหมาบริการ

  

    

นายวินัย   ขันไชย

จ้างเหมาบริการ

 นางกานต์ลิดา   จีนนา

จ้างเหมาบริการ

 นางสาวอรวรรณ  ขันโน

จ้างเหมาบริการ

 

 

Login Form